Lysias Juristen, een naam van betekenis........

Privacyverklaring

  LYSIAS JURISTEN verwerkt persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom is de volgende 

  PRIVACYVERKLARING

  vastgesteld omdat persoonsgegevens door ons zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens te respecteren.

  LYSIAS JURISTEN kan persoonsgegevens over u verwerken, in het kader van een overeenkomst omdat u gebruik maakt van de diensten van LYSIAS JURISTEN, omdat u ons deze hebt verstrekt bij het invullen van het contactformulier op onze website, omdat wij uw gegevens hebben verkregen en verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang of omdat u werkt of heeft gewerkt bij LYSIAS JURISTEN. LYSIAS JURISTEN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  -          Uw voor- en achternaam

  -          Uw geslacht

  -          Uw geboortedatum

  -          Uw adresgegevens

  -          Uw telefoonnummer(s)

  -          Uw e-mailadres(sen)

  -          Uw BSN-nummer (indien werkzaam bij LYSIAS JURISTEN)

  -          Uw gegevens bij de Kamer van Koophandel

  -          Uw bankrekeningnummer(s)

  -          Uw factuuradres

  -          Uw betaalgegevens

  -          Uw IP-adres(sen)

  -          Uw internetbrowser

  Verwerkt LYSIAS JURISTEN bijzondere of gevoelige gegevens?

  LYSIAS JURISTEN verzamelt geen bijzondere of gevoelige gegevens, zoals over ras, geloof, gezondheid e.d. Als u die doorgeeft zonder dat dit van belang is voor onze werkzaamheden slaan wij deze gegevens niet op.

  Het is niet onze intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker die ons webformulier invult ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming van ouder of voogd persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lysiasjuristen.nl dan verwijderen wij deze informatie.

  Waarom heeft LYSIAS JURISTEN persoonsgegevens nodig?

  LYSIAS JURISTEN verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch, per e-mail of per post contact met u op te kunnen nemen. Dit kan op uw verzoek zijn of in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst waarbij doorgaans sprake is van juridische dienstverlening.

  LYSIAS JURISTEN kan uw gegevens verder verwerken

  -          vanwege een wettelijke verplichting

  -          op grond van een gerechtvaardigd belang

  -          omdat er facturen moeten worden opgesteld of betaald

  -          omdat u correspondentie van ons moet ontvangen

  -          omdat wij u informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  -          omdat wij uw gedrag op de website analyseren om daarmee de website te verbeteren

  Hoe lang bewaart LYSIAS JURISTEN uw gegevens?

  LYSIAS JURISTEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. In veel gevallen hebben we een wettelijke plicht om uw gegevens te bewaren. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij de gegevens.

  Deelt LYSIAS JURISTEN gegevens met derden?

  LYSIAS JURISTEN verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen gegevens met de opdrachtgever, in voorkomende gevallen met de gerechtsdeurwaarder, een advocaat of boekhouder. De gegevens die we delen zijn adresgegevens, gegevens van een oproeping of dagvaarding of gegevens van een vonnis of beslag.

  Met derden die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Zo zijn ook deze derden verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en om te zorgen voor goede beveiliging ervan. LYSIAS JURISTEN blijft verantwoordelijk voor verwerkingen in onze opdracht. LYSIAS JURISTEN geeft uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Unie of internationale organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, op grond van een gerechtvaardigd belang of met uw toestemming.

  Google Analytics

  LYSIAS JURISTEN maakt gebruik van Google Analytics cookies om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt. Google kan op verzoek rapporten over het gebruik van onze website aan LYSIAS JURISTEN verstrekken en daartoe hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

  Overigens is het laatste gedeelte van het IP-adres gemaskeerd met het oog op uw privacy. Alle opties om gegevens te delen met derden heeft LYSIAS JURISTEN uitgeschakeld. U treft het privacybeleid van Google overigens aan op https://policies.google.com/privacy

  LYSIAS JURISTEN heeft Google geen toestemming gegeven om via onze website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

  U kunt zich ook afmelden voor Google Analytics. Informatie vindt u via deze link: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/user-opt-out

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij volgens overeenkomst of met uw toestemming in een computerbestand bewaren naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

  U kunt uw verzoek(en) per e-mail sturen naar info@lysiasjuristen.nl of per post naar LYSIAS JURISTEN, Postbus 215, 5660 AE Geldrop.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een wel kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak dan in de kopie uw pasfoto, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

  We reageren uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

  Klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder

  LYSIAS JURISTEN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens,

  Bezoekadres:                       Bezuidenhoutseweg 30 (alleen op afspraak), 2594 AV Den Haag

  Postadres:                             Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

  Telefoon:                              0900 2001201 (gebruikelijke telefoonkosten)

  Openingstijden:   op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur / van 14.00 tot 17.00 uur

  Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

  LYSIAS JURISTEN neemt passende veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen en om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hanteren o.a. een wachtwoordenbeleid, autorisaties en wij houden een verwerkingsregister bij. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op of via info@lysiasjuristen.nl

  Wij kunnen deze privacyverklaring mogelijk wijzigen. Wijzigingen publiceren wij op onze website. Het is daarom aan te raden onze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

   

  Geldrop, 24 mei 2018